Kierowco czy wiesz…

Pamiętaj, że gdy wypowiadasz umowę OC, musisz bezzwłocznie zawrzeć nową. Nie może być ani jednego dnia, w którym Twoje auto pozostaje bez ubezpieczenia. Za brak polisy możesz zapłacić wysoką karę.

Organ, który stwierdzi u Ciebie brak ważnego OC (policja, straż graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego), przekieruje sprawę do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), który nałoży na Ciebie opłatę.

KARY ZA BRAK OC W 2017 ROKU

Przerwa w ciągłości ubezpieczenia samochód osobowy samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy inny pojazd (np. motocykl lub motorower)
kara za brak OC powyżej 14 dni (ukarany kierowca płaci 100% stawki) 4000 zł 6000 zł 670 zł
kara za brak OC od 4 do 14 dni (ukarany kierowca płaci 50% stawki) 2000 zł 3000 zł 340 zł
kara za brak OC do 3 dni (ukarany kierowca płaci 20% stawki) 800 zł 1200 zł 130 zł

Jeżeli pojazd pozostawał bez ważnego OC do 3 dni – płaci się 20% kwoty określonej powyżej. Jeśli jest to okres do 2 tygodni, kara wynosi 50% kwoty określonej powyżej. Jeżeli natomiast jest to okres powyżej 14 dni, trzeba zapłacić całość kwoty określonej powyżej.

Nie tylko kary finansowe powinny Cię stymulować do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jeżeli spowodujesz wypadek bez ważnej polisy, będziesz musiał uiścić całość sumy odszkodowania na rzecz pokrzywdzonej osoby. Często są to kwoty przyprawiające o zawrót głowy.

Skonsultuj i ustal ze swoim ubezpieczycielem następujące kwestie:

 • Sumę ubezpieczenia zgodną z faktyczną wartością Twojego pojazdu. Niższa suma ubezpieczenia to niższe odszkodowanie dla Ciebie.
 • Nie pomniejszana suma ubezpieczenia. Oznacza to, że jeśli poniosłeś szkodę w trakcie obowiązywania polisy AC i w tym czasie wartość Twojego samochodu spadła, ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie licząc wartość pojazdu taką jak w dniu zawarcia polisy. Parametr obligatoryjny przy polisach pojazdów leasingowanych.
 • Wariant serwisowy. Oznacza likwidację szkody bezgotówkowo i najczęściej w Autoryzowanej Stacji Obsługi. Nie będziesz miał wówczas problemów z wyceną szkody wg tabel likwidacyjnych ubezpieczyciela i nie spotkasz się z nierynkową wyceną naprawy auta. To warsztat przygotuje kosztorys, który będzie niepodważalny dla ubezpieczyciela i przywróci stan Twojego auta do tego sprzed zdarzenia. Wariant warsztatowy spowoduje wzrost składki AC, ale nie warto na nim oszczędzać.
 • Wariant kosztorysowy likwidacji szkody jest najczęściej wykorzystywany przez ubezpieczyciela do rażącego zaniżenia odszkodowania poprzez zastosowanie dużo tańszych zamienników części i zaniżonych stawek roboczogodziny. Jest praktycznie niemożliwym aby w wariancie kosztorysowym uzyskać kwotę odszkodowania równą rynkowej wartości szkody bez sporu sądowego z ubezpieczycielem.
 • Udział własny. Może być kwotowy wyrażony w złotych lub procentowy. Wybierz jak najniższy. Udział własny określa jaką kwotę z odszkodowania potrąci Ci ubezpieczyciel wypłacając odszkodowanie. Przykład: udział własny w wysokości 2000 zł, przy wgnieceniu zderzaka, którego naprawę wyceni warsztat na 1800 zł, spowoduje, że ubezpieczyciel nie wypłaci Ci nic, a Ty całość naprawy pokryjesz ze swojej kieszeni. Jeśli naprawa wyceniona byłaby na 2200 zł to dostaniesz tylko 200 zł od ubezpieczyciela.
 • Franszyza integralna. Wybierz 0 lub 0%. Franszyza to wartość szkody do wysokości której ubezpieczyciel nie podejmie się likwidacji szkody. Przykład: Masz franszyzę integralną w wysokości 500 zł. Skradziono Ci lusterko, którego wartość wynosi 450 zł. Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania ze względu na franszyzę. Jeśli lusterko warte jest 550 zł i masz 0% lub 0zł udział własny, ubezpieczyciel wypłaca całe 550 zł. Wprowadzenie franszyzy do ubezpieczenia może być opłacalne dla osób (niższa składka), które i tak nie będą chciały zwracać się do ubezpieczyciela z małymi kwotami szkód, ze względu na utratę zniżek.
 • Ryzyko kradzieży. Wielu ubezpieczycieli traktuje kradzież jako ryzyko wymagające oddzielnej ochrony. Posiadanie ubezpieczenia AC nie oznacza, że polisa zawiera ryzyko kradzieży. Sprawdź w warunkach ubezpieczenia czy na pewno Twoja polisa chroni Cię przed kradzieżą auta. To ryzyko powinno bezwzględnie znaleźć się w Twojej polisie.

Doubezpieczenie – co to jest i czy należy doubezpieczać po każdej szkodzie?

Zasadniczo w celu uniknięcia dopłacania do ubezpieczenie po szkodzie najlepiej jest wybrać opcję w AC ze stałą wartością pojazdu i nie pomniejszaniu sumy ubezpieczenia o szkody wypłacone w wyniku zaistniałych kolizji podczas trwania okresu ochrony.

W rzeczywistości jednak polisa z takim zakresem jest droższa i nie wszyscy klienci decydują się na poszerzony pakiet ochrony.

W takim przypadku jeżeli zakład ubezpieczeń wypłaci Ci odszkodowanie zwykle pomniejszeniu ulega suma Twojego ubezpieczenia o wypłacone świadczenie (zrealizowane kwoty wypłat) tzn. maksymalny limit do którego będzie odpowiadał zakład ubezpieczeń jest pomniejszony o wypłaconą kwotę odszkodowania.

Przy  kolejnej szkodzie może się okazać, że nie wystarczy Ci sumy ubezpieczenia na zaspokojenie Twojej kolejnej szkody, gdyż wypłacone odszkodowanie pomniejszyło o wypłaconą kwotę wartość pierwotnie określonej sumy ubezpieczenia.

W praktyce wypadałoby zatem po szkodzie doubezpieczyć się przez zapłatę dodatkowej składki, co pozwoliłoby Ci przywrócić poprzedni limit odpowiedzialności zakładu.  Musisz jednak pamiętać, że z tego tytułu przeważnie zostanie naliczona podwyższona składka z uwagi na powstałą szkodę tzw. dotychczasowy (szkodowy) przebieg ubezpieczenia. Dlatego lepiej zapłacić więcej za szerszy zakres Auto Casco i nie martwić się później ewentualnymi dalszymi kolizjami i wypłatą odszkodowań.

FRANSZYZA

Uzgodniona i zapisana w polisie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) kwota, do wysokości której ubezpieczający (ubezpieczony) współuczestniczy w każdej szkodzie. Ubezpieczyciele stosują dwa rodzaje franszyz:

 • franszyza redukcyjna, tzw. udział własny. Może być określona w stałej kwocie złotowej lub w procentach wartości szkody.
 • franszyza integralna.  Jest to kwota do wysokości, której Towarzystwo nie wypłaci  odszkodowania za zaistniałą szkodę. TU dokona wypłaty odszkodowania, gdy wartość szkody przekroczy franszyzę integralną. Zbieg ten ma na celu ograniczenie liczby postępowań likwidacyjnych dotyczących drobnych kwot.

Przykład franszyzy redukcyjnej kwotowej – Klient ma polisę z franszyzą redukcyjną o wartości 3000 zł.

Przypadek nr 1

Klient doznał szkody oszacowanej przez likwidatora na kwotę 2350 zł. Klient nie otrzyma żadnej wypłaty ze względu na niższą kwotę szkody od franszyzy redukcyjnej, tj. 3000 zł.

Przypadek nr 2

Klient doznał szkody oszacowanej przez likwidatora na kwotę 3250 zł. Klient otrzyma wypłatę w wysokości 250 zł zredukowaną o kwotę franszyzy redukcyjnej, tj 3000 zł.

Przykład franszyzy redukcyjnej procentowej – Klient ma polisę z franszyzą redukcyjną 10%.

Przypadek nr 1

Klient doznał szkody oszacowanej przez likwidatora na kwotę 2000 zł. Klient otrzyma wypłatę w wysokości 1800 zł ze względu na potrącenie przez ubezpieczyciela z tytułu franszyzy redukcyjnej 10% z 2000 zł, tj. 200 zł.

Przypadek nr 2

Klient doznał szkody oszacowanej przez likwidatora na kwotę 20 000 zł. Klient otrzyma wypłatę w wysokości 18 000 zł zredukowaną o kwotę franszyzy redukcyjnej 10% z 20 000 zł, tj. 2000 zł.

Przykład franszyzy integralnej – Klient ma polisę z franszyzą integralną o wartości 500 zł.

Przypadek nr 1

Klient doznał szkody oszacowanej przez likwidatora na kwotę 350 zł. Klient nie otrzyma żadnej wypłaty ze względu na niższą kwotę szkody od franszyzy integralnej (500 zł).

Przypadek nr 2

Klient doznał szkody oszacowanej przez likwidatora na kwotę 650 zł. Klient otrzyma wypłatę w wysokości 650 zł.

Obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze – kto mu podlega?

Zgodnie z ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. Obowiązek ten nie dotyczy firm zajmujących się działalnością rolniczą typu: Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne czy Spółdzielnie Kółek Rolniczych, spółek z o.o., spółek akcyjnych ani innego typu agrofirm.

Posiadanie ubezpieczenia – korzyść czy strata?

Z jednej strony ustawa mówi o obowiązku, z drugiej strony nikt nie egzekwuje tego prawa. Kary za brak polis obowiązkowych wedle ustawy powinny nakładać jednostki samorządowe. Tym zależy jednak na utrzymaniu swojego elektoratu, więc sankcji na nieubezpieczonych rolników nie nakładają. Rolnicy z kolei są zadowoleni, bo nie płacą składki. Warto się jednak zastanowić, kto tak naprawdę traci, a kto zyskuje w tym przypadku.

Brak zabezpieczenia majątku w przypadku szkody może spowodować znaczne straty, czasem i całego dorobku rolnika. Ciągłe zmiany klimatyczne powodują wzrost częstotliwości występowania zdarzeń losowych, takich jak powódź czy huragan.

Odpowiedzialność cywilna rolnika

OC rolnika to ubezpieczenie, które nie dotyczy samego rolnika, ale osób trzecich mogących ponieść szkody z tytułu prowadzenia przez rolnika działalności. Trzeba podkreślić, że osobą trzecią nie są członkowie rodziny zamieszkujący i wspólnie prowadzący gospodarstwo, czy też pracownicy rolnika.

Odpowiedzialność cywilna rolnika polega na wypłacie odszkodowania w związku z wyrządzeniem szkody z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Szkody mogą powodować śmierć, rozstrój zdrowia bądź też utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej. Krótko mówiąc – rolnik wykupuje OC po to, aby z własnej kieszeni nie musiał wypłacać pieniędzy za szkody wyrządzone osobom trzecim np. sąsiadowi, któremu zniszczy opryskami uprawy podczas zabiegów agrotechnicznych prowadzonych przy granicy pól.

OC rolnika obejmuje również pojazdy wolnobieżne w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, czyli np. kombajny rolnicze, w związku z ruchem tych pojazdów i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa. Rolnik nie musi na pojazdy wolnobieżne wykupywać dodatkowej polisy OC komunikacyjnego.

Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika to ubezpieczenie wynikające z zarobkowego przewozu drogowego towarów. Jak zapewne wiesz jest to ubezpieczenie dobrowolne, ale często to tylko teoria, bowiem klienci firm przewozowych stawiają za wymóg we wzajemnej współpracy, posiadanie takiego ubezpieczenia.

Cena polisy OCP a zakres ubezpieczenia

Nie zaprzeczysz, że cena jest kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o wykupieniu danej polisy. Negocjuj stawki, ale nie zapominaj sprawdzić czy ubezpieczenie pokrywa optymalnie odpowiedzialność cywilną ciebie jako przewoźnika wynikającą z faktu prowadzenia działalności transportowej.

Przewoźnicy często wychodzą z błędnego założenia, że OCP daje im tylko przepustkę do otrzymywania zleceń transportowych, stąd nacisk na jak najniższą cenę. Otóż nic bardziej mylnego.

Co wpływa na koszt polisy OCP?

Polisy OCP to tzw. polisy obrotowe, a więc ich cena zależy od osiąganych przychodów. Decydujący wpływ na ich cenę ma jednak zakres ubezpieczenia, który z niej wynika.

Poniżej kilka ważnych aspektów, które na pewno poprawią bezpieczeństwo przewoźnika, ale i podwyższą koszt polisy.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to niezwykle ważne ubezpieczenie, o którym każdy dobry agent wspomni klientowi przy ubezpieczaniu nieruchomości.

Jeżeli opłacisz dodatkową składkę, towarzystwo obejmie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego i osób bliskich wspólnie z Tobą zamieszkujących za szkody osobowe i rzeczowe poniesione przez osoby trzecie.

Na czym polegają szkody osobowe i rzeczowe?

 • Szkoda osobowa – szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia osoby trzeciej.
 • Szkoda rzeczowa – szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie jakiegokolwiek przedmiotu materialnego osoby trzeciej.

Jak działa ubezpieczenie OC z tytułu użytkowania nieruchomości?

Spójrzmy na  przykład:

Pewnego dnia pęka wężyk od pralki w Twoim mieszkaniu i zalewa Ci mieszkanie – w tej sytuacji towarzystwo zwróci za szkody z tytułu ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych, które wykupiłeś. Jeżeli to samo zalanie wyrządzi jednocześnie szkody u Twoich sąsiadów, to towarzystwo zwróci za szkody w ich mieszkaniu /ach/ z Twojego OC – oczywiście jeżeli wykupiłeś takie ryzyko. W przeciwnym razie, będziesz musiał pokryć koszty naprawienia szkody z własnej kieszeni, nawet jeżeli sąsiad posiada ubezpieczenie mieszkania.

Mechanizm jest następujący:

 • Zalanie nastąpiło z Twojego mieszkania.
 • Sąsiad zgłasza szkodę do swojego ubezpieczyciela.
 • Sąsiad otrzymuje odszkodowanie od swojego ubezpieczyciela.
 • Skoro nie masz ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, ubezpieczyciel sąsiada zwraca się do Ciebie z regresem o zwrot wypłaconego sąsiadowi odszkodowania.

Kogo chroni ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym chroni ubezpieczonego, z tytułu posiadania i używania mienia na terenie posesji. Jeśli z Twojego parapetu spadnie przysłowiowa doniczka i wyrządzi szkodę osobie trzeciej (uszkodzi mienie lub zdrowie), to Towarzystwo wypłaci tej osobie odszkodowanie z Twojego OC. Towarzystwo odpowiada również za szkody wyrządzone przez bliskich wspólnie zamieszkujących z ubezpieczonym oraz pomoc domową (nianię, opiekunkę osoby starszej) zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

OC w życiu prywatnym chroni również w razie szkody spowodowanej osobie trzeciej przez dziecko pozostające pod naszą opieką, podczas rekreacyjnego

uprawiania przez nas sportu czy kiedy uczestniczymy w ruchu drogowym w

charakterze pieszego, itp.

Dobrze jest zapytać o zakres terytorialny naszego OC. Z reguły ochrona obejmuje Polskę oraz UE, ale możemy je poszerzyć za dodatkową składką jeśli np. wyjeżdżamy poza ten obszar.

Jak ustalić sumę gwarancyjną, o którą wnioskujemy w OC prywatnym?

Zasada jest prosta: im wyżej mieszkamy, im więcej mamy potencjalnych sąsiadów i im zamożniejsi są ci sąsiedzi, tym wyższa powinna być wybrana suma gwarancyjna.

Ryzyko posiadania i użytkowania domu

W przypadku domów, istnieje dodatkowo ryzyko wynikające z posiadania i użytkowania domu:

– przechodzeń może poślizgnąć się na nie odśnieżonym chodniku

– może coś spaść z dachu

– wiatr może przewrócić na sąsiednią posesję nasze drzewo i np. uszkodzić sąsiadowi samochód.

Na ubezpieczonym spoczywa obowiązek utrzymania w dobrym stanie chodnika, dachu i drzewa. Jeżeli poszkodowany sąsiad wskaże, że ubezpieczony nie dołożył niezbędnych starań, i nie sprzątał chodnika, nie naprawiał dachu i nie konserwował drzew, w wyniku czego, on doznał krzywdy, nie będzie to przypadek losowy, a delikt (wina ubezpieczonego), od którego sąsiad może żądać naprawy szkody.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to jednostka, która wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu gdy np. sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia. To również Fundusz, który za brak obowiązkowego OC karze kierowców wysokimi opłatami karnymi.

Kiedy możemy zwrócić się o odszkodowanie do UFG?

Generalnie możesz to zrobić w dwóch sytuacjach:

 • sprawca wypadku nie wykupił OC (żaden ubezpieczyciel nie wypłaci więc odszkodowania za spowodowaną przez niego szkodę),
 • sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia (nie znamy więc jego numeru polisy OC).

Co zrobić żeby UFG wypłaciło Ci odszkodowanie?

Wystarczy, że zgłosisz się do UFG za pośrednictwem dowolnego ubezpieczyciela, który sprzedaje OC. Pamiętaj, że żadne towarzystwo nie może odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia.

Wybrane przez nas towarzystwo przeprowadza pełne postępowanie likwidacyjne. Jemu też przekazujesz wszystkie potrzebne dokumenty. Towarzystwo przesyła dane do UFG, który ma 30 dni na wydanie decyzji, licząc od daty otrzymania aktu szkody.

Jeżeli wyjaśnienie niezbędnych okoliczności nie będzie możliwe w tym terminie, UFG powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 14 dni od daty ustalenia wszystkich ważnych faktów. Bezsporna część świadczenia powinna zostać jednak wypłacona w ciągu pierwszych 30 dni.

Ważne! Jeśli sprawca wypadku jest nieubezpieczonym cudzoziemcem, UFG wypłaci odszkodowanie tylko poszkodowanym w wypadku obywatelom polskim.

Czy posiadanie AC wpływa na wysokość odszkodowania otrzymanego z UFG?

Jeżeli zgłaszamy szkodę w mieniu, czyli np. uszkodzenie samochodu, musimy także zaznaczyć, czy posiadamy dobrowolne ubezpieczenie AC. Jeśli tak, to właśnie z tej polisy zostanie wypłacone nam odszkodowanie. Czy to oznacza, że nie otrzymamy nic z UFG?

Nie, UFG zrekompensuje nam dodatkowe koszty, czyli:

 • zniżki utracone na AC
 • oraz koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku.

Dzięki temu fakt, że towarzystwo wypłaciło nam pieniądze z AC, nie będzie miał wpływu na naszą historię ubezpieczeniową.

Jak kontaktować się z UFG?

Poniżej podajemy adresy skrzynek e-mailowych, pod które należy pisać w sprawie:

 • opłaty karnej za brak OC: oplaty@ufg.pl
 • wypłaty świadczeń za szkody spowodowane przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców: odszkodowania@ufg.pl
 • zwrotu wypłaconych odszkodowań przez nieubezpieczonych sprawców wypadków (regresu): regresy@ufg.pl
 • centralnej bazy danych polis OC i AC: oi@ufg.pl
 • w pozostałych sprawach: ufg@ufg.pl

Tel.: +48 22 53 96 100

Dane teleadresowe UFG:

 1. Płocka 9/11
  01-231 Warszawa
  Centrum Obsługi Klienta działa od 8:00 do 17:00 (w dni powszednie)

Czym jest Bezpośrednia Likwidacja Szkód/BLS?

BLS jest to system, dzięki któremu wypłatą odszkodowania czy naprawą auta zajmie się nasze towarzystwo ubezpieczeniowe. Do tej pory obowiązek ten spoczywał na firmie, w której ubezpieczenie OC wykupił sprawca wypadku. Po likwidacji szkody, ubezpieczyciele rozliczą się miedzy sobą za pomocą ryczałtów ustalonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, dzięki czemu nie będzie ryzyka zawyżania wyceny szkody.

Co BLS oznacza dla Ciebie?

Przede wszystkim wprowadzenie BLS ma uprościć i przyspieszyć likwidację szkody. Klient pozostaje w kontakcie wyłącznie ze swoim ubezpieczycielem, a wszystkie formalności są załatwiane za niego. Plusem jest również to, że w walce o klienta Towarzystwa nie będą żonglować tylko ceną, ale również jakością obsługi.

Co obejmuje BLS?

Do Bezpośredniej Likwidacji Szkód nie zakwalifikują się m.in. wypadki za granicami Polski, szkody osobowe, czy takie, które zostały wycenione na więcej niż 30 tys. zł. Poza naprawą uszkodzonego pojazdu, korzystający z BLS mogą liczyć na pokrycie kosztów:

 • holowania
 • parkowania na parkingu strzeżonym
 • dodatkowych badań technicznych
 • wynajęcia pojazdu zastępczego na czas naprawy.

Ubezpieczenie kabotażowe bywa dla przewoźników jednym z najmniej przejrzystych ubezpieczeń, co jednak nie zmienia faktu, że wielu przedsiębiorców takowe musi mieć wykupione.

Po pierwsze nie jest to ubezpieczenie samodzielne, a jedynie dodatkowe do ubezpieczenia międzynarodowego OCP. W większości krajów kabotaż nie jest obowiązkowy; wyjątek stanowi rynek niemiecki i francuski.  Kabotaż to nic innego jak obowiązek ubezpieczenia tych przewoźników, którzy przewożą towary na  terenie jednego państwa (tzw. mały kabotaż)  lub też pomiędzy dwoma państwami Niemcy – Francja (duży kabotaż). Firma transportowa wykonująca te usługi nie ma siedziby ani oddziału w państwie wykonywania transportu.

Kabotaż warto ubezpieczyć w przypadku dokonywania regularnych przewozów. Jeśli działalność będzie ograniczała się do kilku transportów w ciągu roku – opłacenie pełnego ubezpieczenia może okazać się nieopłacalne. Nie martw się. Wielu ubezpieczycieli oferuje zakup kabotażu w niskich cenach na konkretnej trasie lub w ograniczonych ramach czasowych.

Zważywszy na fakt, iż wyłączenia odpowiedzialności i sumy gwarancyjne w kabotażu w kilku krajach są ustalone ustawowo – dobrze sprawdź i zweryfikuj te minimalne progi. Skorzystaj z pomocy doświadczonego agenta i zaufaj własnym.

Odpowiedzialność przewoźnika w transporcie kabotażowym >3,5 T

Polscy przewoźnicy najchętniej wykonują transport kabotażowy na terenie Niemiec i Francji, dlatego warto przyjrzeć się szczegółowym regulacjom w tych krajach.

Kabotaż w Niemczech a odpowiedzialność przewoźnika

Tu sprawa jest prosta albowiem transport pojazdami o DMC poniżej 3,5 tony nie ma żadnych szczególnych regulacji. Przepisy prawa Niemiec nakładają obowiązek posiadania odpowiedniej polisy przy przewozach większymi ciężarówkami.

Kabotaż we Francji a odpowiedzialność przewoźnika

Przepisy francuskie uzależniają zakres odpowiedzialności przewoźnika wyłącznie od wagi przesyłki:

 • przesyłki o wadze do 3 ton – 23 euro (około 20 SDR) za 1 kg wagi brutto, nie więcej niż 750 euro (około 665 SDR) za 1 paletę
 • przesyłki o wadze 3 tony i więcej – 14 euro (około 12 SDR) za 1 kg wagi brutto, nie więcej niż 2.300 euro (około 2 tys. SDR) za 1 tonę
 • odpowiedzialność za szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie – do wysokości przewoźnego.

Przepisy francuskie nie narzucają na przewoźników konieczności posiadania polisy OCP o określonej sumie gwarancyjnej. Nie rozróżniają też w tej kwestii pojazdów o DMC poniżej i powyżej 3,5 tony.

OCP kabotażowe do 3,5 tony – konieczność czy zbędny wydatek?

Jak wynika z przedstawionych wyżej przykładów, nie każdy kraj członkowski będzie wymagał od przewoźnika zajmującego się kabotażem specjalnej polisy OCP. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku braku takiego ubezpieczenia, każdą szkodę właściciel firmy transportowej będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Biorąc pod uwagę zakres odpowiedzialności np. w Niemczech, przedsięwzięcie takie może okazać się bardzo kosztowne. Właśnie dlatego zaleca się wykupienie dobrze dobranego OCP kabotażowego, obejmującego zakres odpowiedzialności na terenie danego państwa członkowskiego.

Kabotaż – krótki przewodnik dla przewoźników

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 roku dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych:

 • kabotaż musi odbyć w ramach realizacji transportu międzynarodowego
 • przewóz kabotażowy może wykonywać przewoźnik, który posiada licencję wspólnotową (a jeżeli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, musi posiadać świadectwo kierowcy)
 • kabotaż można wykonać wyłącznie tym samym środkiem transportu, który uczestniczy w ruchu międzynarodowym.

Kabotaż po wyładunku na terenie państwa

Jeżeli przewoźnik wykonuje kabotaż na terenie państwa, które stanowiło miejsce przeznaczenia wykonywanego przewozu międzynarodowego, ma prawo do 3 takich operacji. Co ważne, każdy list przewozowy traktuje się tu jako jeden kabotaż. Inne ważne ograniczenie to termin – przewozy te muszą mieć miejsce w ciągu 7 dni od dnia wyładowania towaru stanowiącego przedmiot transportu międzynarodowego.

Wjazd bez ładunku do państwa członkowskiego

Możliwa jest również sytuacja, kiedy to przewoźnik realizujący transport międzynarodowy wjeżdża do danego państwa „na pusto”. W takim wypadku na terenie tego kraju może on wykonać jeden przewóz kabotażowy w ciągu 3 dni od dnia wjazdu do tego państwa.

Gwarancje ubezpieczeniowe to produkt dedykowany wszystkim przedsiębiorcom, którzy zawierają umowy, również w trybie przetargów, wymagające wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

Zakłady ubezpieczeń oferują obecnie:

 • gwarancje finansowe zapłaty wadium
 • gwarancje należytego wykonania umowy
 • gwarancje usunięcia wad i usterek.

Gwarancja ubezpieczeniowa to skuteczna alternatywna dla zabezpieczenia zobowiązań wykonawcy w postaci gotówki wpłacanej zamawiającemu.

Dodatkową, często wymaganą przez Zamawiających usługą jest ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej, w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem, a także z wykonywaniem konkretnego kontraktu.

Dla tych przedsiębiorców, którzy chcą szczególnie zadbać o swój interes majątkowy, oferowane jest coraz popularniejsze ubezpieczenie członków zarządu spółki kapitałowej, dzięki któremu prezesi i inni zarządzający mogą czuć się bardziej komfortowo i nie obawiać się konsekwencji wynikających z roszczeń, kiedy odpowiedzialność członków zarządu staje się źródłem roszczenia.

Jakie dokumenty są wymagane do zawarcia umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe?

– wypełniony wniosek o umowę,

– deklaracja majątku prywatnego,

– dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata

– wyciąg z KRS,

– decyzja o nadaniu numeru statystycznego REGON,

– zaświadczenie z US, ZUS,

– opinia bankowa,

– wykaz realizowanych kontraktów,

– referencje.

O szczegóły zapytaj naszych specjalistów ubezpieczeniowych.

Niedoubezpieczenie – reguła proporcjonalności

Zasada stosowana przy niedoubezpieczeniu. Odszkodowanie zostaje pomniejszone w takim stopniu, w jakim zapisana w polisie suma ubezpieczenia pozostaje do rzeczywistej wartości mienia. Oznacza to, że ubezpieczając np. budynek o wartości 300.000 zł na sumę 150.000 zł w razie strat w wyniku zdarzeń losowych wycenionych na 50.000 zł otrzymamy odszkodowanie w wysokości 25.000 zł. W tym przypadku nastąpiło niedoubezpieczenie w 50 %, wobec czego odszkodowanie również zostanie pomniejszone o 50%.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia to oferta dla firm prowadzących działalność usługową lub produkcyjną. Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi. Co istotne, zapewnia ono ochronę przed nieumyślnie wyrządzoną szkodą. Jeśli jednak do zdarzenia doszło z Twojej winy, a ubezpieczyciel udowodni Twoje zaniedbanie, nie otrzymasz odszkodowania.

Co może zawierać taka polisa? Często są to rozwiązania „szyte na miarę” i warto o nich porozmawiać z ubezpieczycielem. W wariantach podstawowych, a więc także najtańszych, znajdziemy OC za produkt, za szkody w instalacjach, powstałe na skutek awarii urządzeń czy działań naszych podwykonawców. Warianty bardziej rozbudowane zawierają między innymi OC pracodawcy, niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania czy szkód w mieniu powierzonym.

Ubezpieczenie grobowców i nagrobków cmentarnych staje się coraz popularniejszym dodatkiem i uzupełnieniem do ochrony nieruchomości, w takiej formule występuje w ofertach wielu towarzystw.

Wystarczy przy zakupie polisy mieszkaniowej włączyć w ochronę ubezpieczeniową nagrobek, aby zabezpieczyć się przed sytuacją, gdy część grobu uległa zniszczeniu w wyniku zdarzenia losowego. Ubezpieczyciel wypłaci nam wtedy za szkody powstałe w efekcie dewastacji, działania warunków atmosferycznych, np. naporu śniegu czy silnego wiatru, a także upadku obiektów (np. drzew, masztów lub słupów), uderzenia pojazdu oraz wandalizmu. Oczywiście te aspekty trzeba dokładnie przedyskutować ze swoim agentem lub poprzez zapoznanie się z zapisami w OWU.

Ubezpieczony otrzyma także odszkodowanie w przypadku kradzieży części nagrobka lub jego elementów takich jak rzeźby lub wazony, o ile są one przymocowane na stałe do pomnika. Z wyliczeń Gothaer wynika, że średnia wysokość rocznej składki za ubezpieczenie nagrobka wynosi ok. 80 złotych, podczas gdy wartość przeciętnego nagrobka to często kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych – ocenia Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU S.A.

Nazwa ubezpieczyciela Mail Poczta Online Osobiście
Allianz
komunikacja@allianz.pl
Departament Obsługi Klienta ul. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa
w dowolnej placówce
Aviva
kontakt@aviva.pl (polisy kupione przez Internet lub telefon)
bok@aviva.pl (polisy kupione u agenta lub w placówce)
Biuro Obsługi Klienta ul. Domaniewska 44 02-672 Warszawa
Axa Direct
wypowiedzenia@axadirect.pl
ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa
w dowolnej placówce
Benefia
wypowiedzenia@benefia.pl
Al. Jerozolimskie 16 202-342 Warszawa
Compensa
centrala@compensa.pl
Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa
Concordia
office@concordiaubezpieczenia.pl
ul. Św. Michała 43 61-119 Poznań
Ergo Hestia
poczta@ergohestia.pl
ul. Hestii 1 81-731 Sopot
w dowolnej placówce
Generali
centrumklienta@generali.pl
Departament Sprzedaży Bezpośredniej ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa
Gothaer
kontakt@gothaer.pl
ul. Wołoska 22 A 02-675 Warszawa
HDI
ul. Łagiewnicka 33A 30-417 Kraków lub ul. Zabrska 10 40-083 Katowice
InterRisk
korespondencja@interrisk.pl
ul. Ludwika Rydygiera 21A 01-793 Warszawa
w dowolnej placówce
Liberty Ubezpieczenia
bok@lu.pl
ul. Chocimska 17 00-791 Warszawa
Link4
bok@link4.pl
ul. Postępu 15 02-676 Warszawa
w dowolnej placówce
mBank
bok@breubezpieczenia.pl
AXA TUiR S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa
MTU
kontakt@mtu.pl
ul. Hestii 1 81-731 Sopot
Proama
doradcy@proama.pl
Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta Proama ul. Szeligowskiego 6 20-883 Lublin
PZU
kontakt@pzu.pl
Contact Center Grupy PZU ul. Postępu 18a 02-676 Warszawa
w dowolnej placówce
TUW TUZ
centrala@tuz.pl
ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa
UNIQA
centrala@uniqa.pl
ul. Gdańska 132 90-520 Łódź
w dowolnej placówce
Warta
wypowiedzeniaOC@warta.pl
ul. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa
w dowolnej placówce

Oc pojazdu możesz sprawdzić pod następującym linkiem https://ufg.pl/infoportal

Sprzedaż auta

Sprzedając pojazd, zazwyczaj ubezpieczenie OC  przekazujemy nowemu właścicielowi. Pamiętajmy jednak żeby zachować kserokopię polisy. O dokonaniu transakcji musimy powiadomić swoje towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni od daty pozbycia się pojazdu. Do tego konieczne będzie okazanie odpisu lub kopii umowy. Możliwe, że nowy właściciel nie będzie chciał naszego ubezpieczenia. W sytuacji, gdy nabywca rezygnuje z ubezpieczenia, pamiętajmy aby spisać stosowne oświadczenie. Były właściciel będzie mógł odzyskać część opłat, proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu ochrony.

Lepsza oferta

Zdarzają się sytuacje, gdy znajdujemy korzystniejszą ofertę polisy komunikacyjnej. Postanawiamy zmienić ubezpieczyciela, co wiąże się z wręczeniem wypowiedzenia aktualnemu. Pismo takie musi zawierać podstawowe informacje o ubezpieczonym oraz dane zakładu ubezpieczeń. Po wpisaniu imienia, nazwiska lub nazwy firmy oraz adresu musimy podać markę i model pojazdu wraz z jego numerem rejestracyjnym. Poza tym podajemy serię i numer polisy, którą wypowiadamy oraz okres jej trwania. Podpisany dokument możemy dostarczyć osobiście lub pocztą – zarówno tradycyjną jak i elektroniczną.

Pamiętajmy, żeby zachować termin wypowiedzenia. Najczęściej jest to dzień przed zakończeniem okresu trwania umowy. Jeżeli zapomnimy o tej dacie, towarzystwo automatycznie przedłuży naszą polisę o kolejny rok.

Expert Ubezpieczeń zajmuje się wypowiadaniem polis ubezpieczeniowych OC i AC w Państwa imieniu i za Państwa zgodą, wysyłając odpowiednie pisma do wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Zobacz też:  DO POBRANIA – WYPOWIEDZENIE OC

Polisa autocasco jest dobrowolna, a jej warunki regulowane są w zależności od firmy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego autocasco.

 Z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia polisy AC wygasa, zgodnie:

1) z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie,
2) z dniem wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą,
3) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
4) z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki wysłanego po jej upływie z zagrożeniem że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela,
5) z dniem doręczenia oświadczenia drugiej stronie o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym,
6) z chwilą przeniesienia własności pojazdu, chyba że wraz z przeniesieniem własności pojazdu na nabywcę zostały przeniesione prawa z umowy ubezpieczenia,
7) z upływem 30 dni od dnia objęcia pojazdu w posiadanie i niedokonania rejestracji pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej,
8) z dniem odstąpienia od umowy z ubezpieczycielem.

Jeśli zatem nie opłacisz na czas składki AC – umowa wygasa, podobnie jak w sytuacji gdy sprzedasz samochód bądź go wyrejestrujesz. Jeżeli umowa nie zastrzega innych postanowień, może zostać rozwiązana po dostarczeniu wypowiedzenia przez ubezpieczonego. Można więc stwierdzić, że z wypowiedzeniem jest dużo łatwiej niż w przypadku polisy OC, której warunki są dość sztywne i regulowane przez ustawę o obowiązkowych ubezpieczeniach. W autocasco w wielu sytuacjach nawet nie musisz składać wypowiedzenia, umowa i tak zostanie rozwiązana po spełnieniu określonych warunków.

Ważne! Przy rozwiązywaniu sporów dotyczących umowy autocasco decydujące znaczenie będą miały zapisy z OWU.

Na wysokość składki polisy OC ma wpływ kilka czynników, dlatego oferty towarzystw ubezpieczeniowych mogą się różnic nawet o kilkaset złotych! Najczęściej wysokość składki ubezpieczenia OC jest uzależniona od:

  • rok produkcji samochodu – im masz starszy samochód, tym wyższą składkę OC przyjdzie nam zapłacić,
  • wieku – im jesteś młodszy, tym wyższą składkę zapłacisz,
  • pojemności silnika,
  • okresu posiadania prawa jazdy,
  • strefy regionalnej, w której zarejestrowany jest Twój samochód – sytuacja na drodze wygląda zupełnie inaczej w dużych miastach (w których istnieje większe prawdopodobieństwo kolizji) niż w mniejszych miasteczkach bądź na wsi,
  • w przypadku Firm Transportowych po zaostrzeniu przepisów regulujących minimalną stawkę za OC – kluczowe znaczenie ma wiodąca branża, a więc główne PKD wpisane w CEIDG

W jaki sposób możesz wyrejestrować pojazd i ile to kosztuje?

Będziesz musiał odwiedzić wydział komunikacji i złożyć odpowiedni wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Tu procedura wygląda tak samo jak przy rejestracji. Potrzebny jest dokładnie taki sam druk. Wystarczy w jego nagłówku wykreślić odpowiednie wyrazy. Wnioski o wyrejestrowanie pojazdu rozpatrywane są w trybie natychmiastowym. Gdyby jednak Twój wniosek został odrzucony, masz 14 dni na złożenie odwołania. Wyrejestrowanie pojazdu wymaga wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 złotych. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w Twoim imieniu może złożyć pełnomocnik. Wiąże się to z koniecznością wypełnienia jeszcze jednego druku i dodatkową opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Opłaty takiej nie poniesiesz, gdy upoważnisz kogoś z najbliżej rodziny.

Kiedy wyrejestrowanie pojazdu jest konieczne?

Powody wyrejestrowania pojazdu są określone dokładnie przez prawo. Powinieneś to zrobić w następujących wypadkach:

 • przekazania pojazdu (lub niekompletnego pojazdu) do przedsiębiorstwa prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorstwa prowadzącego punkt zbierania pojazdów
 • kradzieży pojazdu
 • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę
 • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą
 • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu – niezbędne załączniki

W zależności od powodu wyrejestrowania pojazdu do wniosku powinieneś załączyć stosowne załączniki. Warto dokładnie je sprawdzić przed wizytą w wydziale komunikacji. Pozwoli Ci to uniknąć nieporozumień i ponownych odwiedzin w urzędzie.

 • Przekazanie pojazdu do kasacji:
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu wydane przez stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • tablice rejestracyjne.
 • Kradzież pojazdu:
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • oświadczenie o zapoznaniu się z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
 • zaświadczenie wydane przez Policję potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.
 • Wywóz pojazdu z kraju jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę:
 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu
 • stosowne oświadczenie lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą.
 • Zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą:
 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • tablice rejestracyjne.

W przypadku gdy dokumenty są sporządzone w języku obcym, powinieneś do nich dołączyć tłumaczenie na język polski przygotowane przez tłumacza przysięgłego.

 • Utrata posiadania pojazdu bez zmiany w prawie własności:
 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazd
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana i tablice rejestracyjny
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy

Zniżki i zwyżki – o co w tym chodzi?

60% zniżka za bezszkodową jazdę to maksimum określone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i to jedyna oficjalna forma zniżek, które należą się każdemu. Każda firma, starając się obniżyć cenę, dodaje zniżki od siebie i nalicza je według własnych zasad. Negocjowanie zniżek i maksymalne obniżanie stawek to z kolei domena Expert Ubezpieczeń  poparta wieloletnim doświadczeniem i zaufaniem wśród TU.

Zniżki za bezszkodową jazdę

To najpowszechniejsza forma zniżek. Przysługuje wszystkim kierowcom, którzy jeżdżą bezszkodowo, niezależnie od innych czynników. Nie jest prawdą, że za rok przysługuje 10% zniżki. Niektóre firmy już po trzech latach dają swoim bezszkodowym klientom 60% zniżkę. Są jednak takie, które przyznają maksimum dopiero po ośmiu latach. Uwaga: są też firmy, które zabierają nie 10%, ale 20-30% zniżek za spowodowanie szkody. Warto się upewnić, jakie są warunki przyznawania i odbierania zniżek za bezszkodową jazdę w Twoim Towarzystwie.

Zwyżki

Zwyżki dotyczą przede wszystkim osób do 25. roku życia, a także tych, które posiadają prawo jazdy krócej niż trzy lata.

Co zrobić, żeby oszczędzić?

 • Dopisz do dowodu rejestracyjnego współwłaściciela ze zniżkami. Twój ubezpieczyciel uwzględni przy wyliczaniu wysokości składki nie tylko Twoje zwyżki za wiek czy też małe doświadczenie, ale również ulgi współwłaściciela. Dzięki temu opłata będzie znacznie niższa, niż w przypadku jednego, młodego właściciela samochodu.
 • Zarejestruj samochód na jednego, doświadczonego kierowcę ze zniżkami np. Twojego ojca. Pamiętaj jednak, że ubezpieczyciele wymagają zadeklarowania tego, kto będzie jeździł ubezpieczanym samochodem. Informując towarzystwo ubezpieczeniowe o tym, że auta będzie używał również młody, niedoświadczony kierowca, musisz liczyć się ze zwyżką – pomimo ulg Twojego taty, mamy czy też starszego brata. Pamiętaj też, że na Twoje konto nie będą naliczane zniżki za bezszkodową jazdę, a po ewentualnej stłuczce – podobnie jak w przypadku wspólnego posiadania samochodu i niezależnie od tego kto ją spowoduje – doświadczony kierowca straci ulgi na wszystkie pojazdy.

Oczywiście możesz spróbować „pokombinować” i nie przyznawać się, że będziesz jeździł pojazdem ojca. Uważaj jednak, bo w przypadku kolizji będziesz musiał dopłacić do ubezpieczenia jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe będzie mogło udowodnić w niej Twój udział.

 • Poszukaj specjalnych promocji i zniżek.
 • Skorzystaj z porad naszych specjalistów – wiemy gdzie znaleźć najtańsze ubezpieczenie na rynku.

ZNIŻKI – za co? ZWYŻKI – za co?
Bezszkodowa jazda Szkodowość
Wiek – powyżej określonego wieku Wiek (poniżej 25. roku życia)
Czas posiadania prawa jazdy – duże doświadczenie Czas posiadania prawa jazdy – małe doświadczenie
Sytuacja rodzinna, stan cywilny, płeć (kobiety) Zdeklarowana i realna liczba przejeżdżanych rocznie kilometrów
Miejsce zamieszkania – wieś Przewożenie innych osób
Niektóre zawody, zatrudnienie w konkretnej firmie Miejsce zamieszkania – miasto
Mała pojemność silnika Duża pojemność silnika
Nowe pojazdy Stare pojazdy (powyżej 15 lat)
Młode pojazdy Nietypowe pojazdy (sportowe, terenowe)
Niektóre marki (np. Fiat) Niektóre marki (np. Audi)
Starsze pojazdy (niektóre firmy ubezpieczeniowe) Opłacanie polisy w ratach
Nietypowe pojazdy  
Opłacenie polisy na cały rok z góry  

Co to jest EKUZ i do czego uprawnia?

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania w zakresie niezbędnym ze świadczeń opieki zdrowotnej w trakcie tymczasowego (najczęściej turystycznego)pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
 • Dzięki EKUZ polski ubezpieczony uzyska za darmo świadczenia zdrowotne, które są bezpłatne dla osób ubezpieczonych w danym kraju. Korzystanie ze świadczeń w ramach koordynacji systemów odbywa się bowiem na zasadach obowiązujących w kraju, w którym przebywamy.
 • Jeśli jakieś świadczenie jest w danym kraju, w publicznym systemie, mimo ubezpieczenia, odpłatne  w części lub  w całości, polski ubezpieczony również za nie zapłaci i koszt ten nie będzie podlegać refundacji.
 • EKUZ uprawnia do korzystania ze świadczeń w przychodniach i szpitalach, które mają umowę z publicznym ubezpieczycielem (kasą chorych, odpowiednikiem NFZ).

Jak uzyskać EKUZ?

Wniosek o EKUZ można wypełnić na miejscu, w NFZ. Można go także pobrać ze strony internetowej, wypełnić, a następnie złożyć w NFZ lub przesłać faksem/ pocztą tradycyjną/ mailem. O EKUZ można się starać także za pośrednictwem profilu zaufanego – otwórz link do strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

EKUZ jest bezpłatny, wydawany na pisemny wniosek, z reguły od ręki, na podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. W przypadku uzasadnionej wątpliwości, co do sytuacji ubezpieczeniowej osoby wnioskującej o EKUZ, Oddział NFZ jest uprawniony poprosić o aktualne dokumenty potwierdzające ubezpieczenie (są nimi np. RMUA, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie od pracodawcy, zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki).
Uwaga! Osoby powyżej 18 roku życia kontynuujące naukę i posiadające status członka rodziny muszą okazać  legitymację uczniowską lub studencką. ‚

Komu i na jak długo?

EKUZ wydawany jest osobom ubezpieczonym lub uprawnionym, najczęściej na okres od 2-12 miesięcy:

 • podróżującym w celach turystycznych
 • uczącym się/ studiującym w krajach UE/EFTA
 • oddelegowanym do pracy za granicą przez polskiego pracodawcę (na podstawie formularza E-101/ A1 wystawionego przez ZUS na wniosek pracodawcy)
  Renciści otrzymują kartę na okres przyznanego świadczenia rentowego, natomiast emeryci – na 5 lat.

Dokąd zabrać EKUZ?

Kraje należące do Unii Europejskiej (UE)

 • państwa „piętnastki”: Hiszpania, Portugalia, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Austria, Włochy, Grecja, Dania ( z wyłączeniem Grenlandii i Wysp Faro), Szwecja, Finlandia, Irlandia, Wielka Brytania – w tym Gibraltar (z wyłączeniem Wysp Normandzkich, Jersey, Guersey, Harms, Jetou i Shark oraz Wyspy Mann)
  • terytoria francuskie: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St. Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska
  • terytoria portugalskie: Azory i Madera
  • terytoria hiszpańskie: Majorka i Wyspy Kanaryjskie
 • Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Cypr – od 1.05.2004
 • Bułgaria, Rumunia – od 1.01.2007
 • Chorwacja – od 01.07.2013

Kraje należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu  (EFTA)

 • Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria.

Brak EKUZ, a zwrot kosztów

Brak EKUZ i certyfikatu zastępującego kartę, może oznaczać konieczność zapłacenia za świadczenie z własnej kieszeni. Oryginały faktur są podstawą wystąpienia o zwrot kosztów podlegających refundacji:  do publicznego ubezpieczyciela, jeszcze podczas pobytu  w danym kraju, lub do Oddziału NFZ, po powrocie do Polski.
Formularz wniosku o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim UE lub EFTA  znajduje się na stronie internetowej ZOW NFZ, w zakładce Podstawy prawne/ Formularze
Brak EKUZ może też oznaczać, że przychodnia  lub szpital wystawią pacjentowi rachunek, jakby leczył się prywatnie, a zatem według droższego cennika. Tymczasem należna refundacja będzie uwzględniać wysokość kosztów ponoszonych za dane świadczenie, w danym kraju, przez publicznego ubezpieczyciela.

EKUZ to nie wszystko. Wykup również polisę!

W większości krajów europejskich do świadczeń opieki zdrowotnej, mimo podlegania ubezpieczeniu w publicznym systemie, trzeba dopłacić – czasem stałe kwoty, czasem określony procent całkowitych kosztów leczenia. Niektóre świadczenia są w całości odpłatne.
W związku z powyższym przed wyjazdem z Polski zaleca się wykupienie komercyjnej, prywatnej polisy chroniącej przed kosztami tych świadczeń, które w danym kraju dla osób ubezpieczonych nie są bezpłatne, lub za które w jakiejś części lub w całości trzeba zapłacić z własnej kieszeni, a koszt ten nie podlega refundacji.

Do świadczeń odpłatnych w części lub w całości mogą należeć np.:

 • transport sanitarny, w tym powrotny do kraju, po zakończeniu niezbędnego leczenia – gdy stan zdrowia pacjenta nie pozwala na przewiezienie go do Polski zwykłym środkiem transportu
 • świadczenia stomatologiczne
 • leczenie następstw urazów podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 • ratownictwo górskie i transport górski

Transport sanitarny i ratownictwo medyczne na terenie danego kraju mogą podlegać współpłaceniu przez pacjenta, w zależności od kraju pobytu, zgodnie z ustawodawstwem tego kraju.

 • Na przykład w Szwajcarii pacjent dopłaca do tego świadczenia 50%, a ponadto obowiązuje limit pokrycia kosztów transportu sanitarnego z powszechnego ubezpieczenia do 500 CHF rocznie (500 franków szwajcarskich to ok. 2 tys. zł).
 • W niektórych krajach najpierw trzeba za świadczenie zapłacić w całości, mimo posiadania ubezpieczenia, a następnie ubiegać się o refundację w należnej wysokości (refundacja może dotyczyć tylko części kosztów).

Polisa przydaje się także w regionach typowo turystycznych: na wybrzeżu Włoch, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji. Dostęp do publicznych placówek może być tutaj ograniczony.
W niektórych krajach udzielenie konsultacji lub przeprowadzenie nawet niezbędnej operacji przez ordynatora, nie jest dla ubezpieczonego pacjenta bezpłatne
W każdym kraju obowiązuje inny system opieki zdrowotnej; podstawowe zasady są opisane na stronach internetowych NFZ. Przed wyjazdem należy się  z nimi choć pobieżnie zapoznać.