Polisa zabezpieczy lokal, budynek Firmy oraz majątek czy nakłady inwestycyjne przed kradzieżą, włamaniem, pożarem, zniszczeniem mechanicznym i chemicznym.

 • Ubezpieczenie majątku Firmy
  Możesz chronić budynki, wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki obrotowe, gotówkę, mienie klientów oraz pracowników tj. tablety, smartfony od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od wszystkich nieprzewidzianych zdarzeń ALL RISK.

 • OC Działalności
  Bardzo ważne ubezpieczenie chroniące przedsiębiorcę przed skutkami finansowymi w przypadku źle wykonanej usługi lub szkody wyrządzonej na mieniu bądź osobie. W różnych wariantach znajdziemy:
  – OC pracodawcy, niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania czy szkód w mieniu powierzonym.
  – OC za szkody w instalacjach powstałe na skutek awarii urządzeń czy działań naszych podwykonawców
  – OC za produkt
  – Niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania czy szkód w mieniu powierzonym.

 • Komunikacyjne
  Korzystne warunki ubezpieczenia floty pojazdów należących do przedsiębiorcy lub pojedynczego pojazdu. Expert Ubezpieczeń podpisał umowę z jednym z czołowych ubezpieczycieli, w ramach której wynegocjowaliśmy specjalne stawki na pojazdy mechaniczne, szczególnie w zakresie transportu ciężkiego.

 • Gwarancje finansowe:
  – Wadialna
  – Należytego wykonania kontraktu
  – Usunięcia wad i usterek

 • OC Przewoźnika
  Zabezpieczenie ładunku kontrahentów wymagane w firmach transportowych. Rozszerzenie o przewozy kabotażowe. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym, międzynarodowym dedykowane jest przedsiębiorcom wykonującym zarobkowo drogowy przewóz rzeczy w ramach zawartych przez siebie umów przewozu, zgodnie z posiadanymi licencjami i zezwoleniami (jest to wymóg Ustawy o transporcie drogowym). OCP chroni towar tylko i wyłącznie od szkód powstałych z winy przewoźnika.

 • Cargo
  Ubezpieczenie własnego ładunku w czasie transportu. Obejmuje przewóz towarów od momentu opuszczenia miejsca nadania do chwili dostarczenia do miejsca przeznaczenia, wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowym magazynowaniem ładunku na trasie transportu.
 • Techniczne
  Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych.

 • NNW
  Ubezpieczenie życia zdrowia właścicieli firmy oraz pracowników.

 • OC Zawodowe
  Ubezpieczenia obowiązkowe oraz dobrowolne z racji wykonywanego zawodu(lekarze, architekci, geodeci etc.).

Zadzwoń!
Szukanie nowych rozwiązań to sposób na dobre dziś i lepsze jutro.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.